WBTR 
BNE vindt het belangrijk dat de financiële positie en de structuur van de club ten aller tijde onberispelijk zijn. De continuïteit van de club staat hierbij voorop. De financiële zaken worden geregeld door een penningmeester die eens per jaar verantwoording aflegt aan de leden nadat een kascommissie de boeken heeft gecontroleerd en de bevindingen voorlegt aan de leden. Verder vraagt de penningmeester altijd bevestiging/toestemming aan de voorzitter.
 
De WBTR behelst de volgende zaken:
-Positie en plichten bestuursleden en toezichthouders
-De aansprakelijkheid van bestuursleden en toezichthouders
-Financieel beleid en goedkeuring van uitgaven
-Regels omtrent belangenverstrengeling
-Procedures bij grote uitgaven of investeringen
 
Waarom?
-Bestuursleden behoeden voor persoonlijke aansprakelijkheid
-Nieuwe bestuursleden laten zien dat zaken goed op orde zijn
-Wanbestuur voorkomen
-Onverantwoordelijk financieel beheer voorkomen
-Zelfverrijking voorkomen
-Misbruik van posities voorkomen
 
Volgens de wet moeten de bestuurlijke structuur, besluitvorming en het toezicht op orde zijn. Daarvoor is het wijzigen van statuten alleen niet voldoende.
BNE heeft de WBTR opgesteld volgens een stappenplan:
Stap 1: Waarom WBTR en wat moet je doen?
- BNE werkt met de WBTR om de volgende redenen:
-Bestuursleden behoeden voor persoonlijke aansprakelijkheid
-Nieuwe bestuursleden laten zien dat zaken goed op orde zijn
-Wanbestuur voorkomen
-Onverantwoordelijk financieel beheer voorkomen
-Zelfverrijking voorkomen
-Misbruik van posities voorkomen

Stap 2:                Goed bestuur
Bestuurders werken volgens de regels van de wetgeving. Ook al wordt er anders omschreven, zij mogen nooit tegen de regels van de wet in werken.

Stap 3:                Aansprakelijkheid van bestuursleden
Individuele bestuursleden worden geacht ten aller tijde zorgvuldig te handelen. Mocht dit niet gebeuren dan zal dit middels een bestuursvergadering besproken/rechtgezet moeten worden. Indien er zelfs na een bestuursvergadering besluiten worden genomen die tot grote schade voor de club leiden (onbehoorlijk bestuur) dan is het voltallige bestuur aansprakelijk.  

Stap 4:                Tegenstrijdig belang (opnemen in de eerstvolgende statutenwijziging)
Elk bestuurslid wordt geacht enkel en alleen te handelen in het belang van BNE. Indien dit niet het geval is wordt van mede bestuursleden verwacht dat zij hier alert op zijn en een collega bestuurslid hier op aanspreken. Dit dient wel te gebeuren via een (bestuurs-) vergadering opdat het schriftelijk wordt vastgelegd en te traceren is. Als een individueel bestuurslid een tegenstrijdig belang heeft in een bepaalde kwestie dan wordt deze uitgesloten van een eventuele stemming. De tegenstrijdigheid zelf wordt bepaald door stemming van de overige bestuursleden.                                                                                                                          

Stap 5:             Afwezigheid van bestuursleden (opnemen in de eerstvolgende                                          statutenwijziging)
 
-Bij afwezigheid van het voltallige bestuur treedt er een tijdelijk bestuur aan (Continuiteitscommissie). Dit zal de dan zittende jeugdcommissie zijn.

Stap 6:                Meervoudig stemrecht (opnemen in de eerstvolgende statutenwijziging)
-Elk bestuurslid heeft ten aller tijde 1 stem bij eventuele stemmingen. Dit om een onrechtvaardige stemming te voorkomen.

Stap 7:                Toezicht
-Voor kleinere verenigingen is het niet nodig om een Raad van Toezicht te hebben.

Stap 8:                Bindende voordracht (opnemen in de eerstvolgende statutenwijziging)
-Indien de voordracht voor een bestuursfunctie 1 kandidaat voor een te vervullen plaats bevat , dan heeft een besluit over de voordracht tot gevolg dat de kandidaat is benoemd, tenzij het bindende karakter aan de voordracht wordt ontnomen.

Stap 9:                Raadgevende stem (opnemen in de eerstvolgende statutenwijziging)
-Bestuurders hebben altijd het recht om de ALV te adviseren over een besluit dat moet worden genomen. Ook als de bestuurders vervolgens zelf mogen meestemmen als lid.

Stap 10:              Statuten (2 essentiële punten)
-1 Moeten een bepaling bevatten waarin staat wat er moet gebeuren bij ontstentenis of belet van alle bestuurders. Dit kan middels een Continuiteitscommissie. Letterlijke tekst: Bij ontstentenis of belet van alle bestuursleden berust het bestuur tijdelijk bij de Continuiteitscommissie of de door deze commissie aan te wijzen personen. Voor de gedurende deze periode verrichte bestuursdaden worden de aangewezen personen met een bestuurder gelijkgesteld.
-2 Als er in de statuten staat dat 1 bestuurder meer stemmen kan uitbrengen dan al de andere bestuurders bij elkaar, dan moet dit binnen 5 jaar in de statuten gewijzigd worden, daarna vervalt deze regeling automatisch.
Het doorvoeren van de wijziging moet gebeuren bij de eerstvolgende statutenwijziging.